Αποτελέσματα προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για το Νομό Βοιωτίας (ανανεωμένο)

| Ετικέτες , | Posted On Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2012

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των προσληπτέων της Κοινωφελούς Εργασίας. Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός 10 ημερών, μέχρι Σάββατο 11 Αυγούστου, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Στερεάς Ελλάδας (Ροζάκη Αγγελή 59, Λαμία) και ώρες 9:00 – 15:00 είτε να αποστείλουν τα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ώστε να αποδεχθούν εγγράφως τη θέση εργασίας, στη διεύθυνση:...

ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε.
(για την Π.Ε. Βοιωτίας)
Ροζάκη Αγγελή 59, 35100 ΛΑΜΙΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν είναι τα κάτωθι:

α) συμπληρωμένο το έντυπο αποδοχής θέσης (πατήστε στο σύνδεσμο),
β) φωτοτυπία επίσημου εγγράφου όπου θα διαφαίνεται ο Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.,
γ) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ στην οποία θα διαφαίνεται το ακριβές χρονικό διάστημα της ανεργίας καθώς και αναλυτικά το διάστημα της τελευταίας πιθανής επιδότησης και
δ) Για την κατηγορία των Α.μ.Ε.Α απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ που να αποδεικνύεται η ισχύς της ανεργίας.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και στην περίπτωση μη εμφάνισης του ωφελούμενου- η μη εμπρόθεσμης αποστολής των δικαιολογητικών  αποδοχής θέσης- το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα προχωρήσει στην διαγραφή και αντικατάστασή του, εκδίδοντας εκ νέου οριστικό πίνακα προσληφθέντων.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, έχει ως συνέπεια να απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υπενθυμίζεται και πάλι, ότι κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη μοριοδοτηση τους  και τη διαδικασία πρόσληψης  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε  καθημερινά  από  9:00 έως 15:00  στο τηλέφωνο:  22310 51777   ( αρμόδια  υπάλληλος:  κα. Ανεστοπούλου Σοφία).


Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους υποψηφίους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Επομένως, οι υποψήφιοι μπορούν από την Παρασκευή 03/08/2012 έως και την Τρίτη 07/08/2012 να καταθέσουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων. Η ένσταση κατατίθεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και όχι στα γραφεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Αποτελέσματα
Δήμος Αλιάρτου
Πίνακας Απορριπτέων Βοιωτίας 

Σχετικές Αναρτήσεις :Comments:

There are 0 σχόλια for Αποτελέσματα προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για το Νομό Βοιωτίας (ανανεωμένο)

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια άσχετα με το θέμα της ανάρτησης θα διαγράφονται.

Μας διάβασαν