Ὁ Σύνδεσμος Ἐθνικῆς Ἑνότητας στὴν Ρόδο …τὴν κάλπη ὅμως ἐσεῖς θὰ τὴν …γκαστρώσετε (Βίντεο)

| Ετικέτες | Posted On Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012Φίλες καὶ φίλοι τοῦ ἰστολογίου ὅπως σας εἴχαμε ὑποσχεθεῖ ….. γνωρισθήκαμε καὶ μὲ τὸν Σύνδεσμο Ἐθνικῆς Ἑνότητας .
 
Ἡ γνωριμία μας ἔγινε σὲ δυὸ φάσεις ,σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο τὸ πρωὶ σὲ μία συνάντηση μαζὶ μὲ ἄλλους φίλους καὶ τὸ βράδυ κατὰ τὴν παρουσίαση τῶν θέσεων τοῦ Συνδέσμου στὸ Ροδίνι. 

Ὅπως γνωρίζετε  τὰ δικά μου πρότυπά της Κληρωτίδας , ἀπαιτοῦν λαὸ πεπαιδευμένο καὶ γνωρίζω ὅτι ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες καθίσταται οὐτοπικὸ τὸ νὰ προτείνω ἕνα τέτοιο σύστημα γιὰ ἄμεση ἐφαρμογὴ ἀντικατάστασης τοῦ σαθροῦ καὶ ἤδη καταρρέοντος πολιτικοῦ -ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ (αὐτὸς εἶναι ὁ καρκίνος) - συστήματος  καὶ ἐκτιμῶ ὅτι χρειάζεται μία περίοδος τουλάχιστο 15-20 ἐτῶν γιὰ νὰ... 


...ἐκπαιδευτοῦν-ἀποκτήσουν οἱ πολίτες συνείδηση πολιτειότητας, καὶ  ἔτσι ἐκ τῶν πραγμάτων ἄφησα κατὰ μέρος-δὲν ἔθεσα ὑπόψη τοῦ αὐτὲς τὶς ἰδέες ,παρὰ μόνο τὴν μικρὴ ἀναφορὰ ποὺ εἶχα κάνει στὸ ἄρθρο τὸ ὁποῖο καὶ τοῦ παρέδωσα[Ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας σας καλεί στο “ΡΟΔΙΝΙ” [Σάββατο 10/03/2012 ώρα 19:30] καὶ ὑποχρεωτικὰ συζητήσαμε ὄχι κάτ΄ἰδὶαν ἀλλὰ παρουσία φίλων, μέσα στὸ πλαίσια τῆς λειτουργίας τῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας (ΚΟΜΜΑΤΑ).

Σὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα τοῦ ἄρθρου μου ἀπάντησε ἄμεσα ,σὲ ἄλλα μου εἶπε ὅτι θὰ ἀπαντηθοῦν στὴν γενικὴ τοποθέτησή του στὴν ἀπογευματινὴ ὁμιλία (στὰ video ποὺ ἀκολουθοῦν)καὶ πράγματι ἀπαντήθηκαν τὰ περισσότερα.

Στὸ ἐρώτημα ἐσωκομματικὲς ἐκλογὲς –κλειστὸ club εἰλικρινέστατά μου ἀπάντησε ὅτι ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἦταν στὸ πολιτικὸ συμβούλιο ἤθελε νὰ ἔχει περισσότερους ἐκλεγμένους … πολίτες … ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀρχαιρεσιῶν –κάλπης ἔπρεπε νὰ γίνει σεβαστό. 

Ὁ Σύνδεσμος στὸ θέμα τοῦ ἀποψιλωθέντος ἀπὸ ἐξουσίες Προέδρου Δημοκρατίας πιστεύει στὸν δυϊσμὸ ,δηλαδὴ σὲ ἐπαναφορὰ ἐξουσιῶν στὸν Πρ.Δημοκρατίας  ὥστε νὰ ὑπάρχει ἀντιστάθμισμα στὴν τώρα ὑπάρχουσα παντοδυναμία τοῦ Πρωθυπουργοῦ, δὲν ἔχουν ἐξετάσει-συζητήσει  μοντέλο Προεδρικῆς Δημοκρατίας.

Ἀπορρίπτουν κάθε συνεργασία μὲ παλαιοκομματικοὺς  πολιτικοὺς (Κόμματα ἢ Πρόσωπα) τοὺς ὁποίους θεωροῦν ὑπεύθυνους γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση ,δὲν ἔχουν πρόβλημα συνεργασίας μὲ νεοεμφανιζόμενα κόμματα –προσωπικότητες ἐφόσον ὑπάρξει ἐπίπεδο συνταύτισης.

Χαρακτήρισε τὸν Σύνδεσμο  (μέλη τοῦ παιδιὰ λαϊκῶν στρωμάτων) ὡς λαϊκὸ Κόμμα καὶ ὄχι Κόμμα τραπεζιτῶν-πλουτοκρατίας

Ἀπενοχοποίησε-ἀποδέχθηκε ὅτι εἶναι πολιτικὴ στάση ἡ ἀποχὴ ἢ τὸ λευκὸ καὶ ὅτι πρέπει νὰ προσμετρᾶται  ὡς ποσοστὸ καὶ ως τοιοῦτο νὰ εἶναι ρυθμιστικὸς παράγων στὸν ἀριθμὸ τῶν εἰσακτέων βουλευτῶν στὴν Βουλὴ ( πχ δὲν μπορεῖ ἂν οἱ μισοὶ ἕλληνες δὲν πᾶνε νὰ ψηφίσουν ,νὰ ἔχουμε βουλὴ 300 βουλευτῶν ).

Ἀνέφερε ὅτι γιὰ τὸν Σύνδεσμο ἡ μέγιστη βουλευτικὴ θητεία ἑκάστου δὲν θὰ ὑπερβαίνει τὰ 8 χρόνια καὶ ὅτι ποσοστὸ τῆς βουλευτικῆς ἀποζημίωσης θὰ κατατίθεται σὲ λογαριασμὸ ὑπὲρ τῶν οἰκογενειῶν τῶν θανόντων ἐν ὑπηρεσίᾳ καὶ ἕνεκεν ταύτης στελεχῶν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καὶ τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.

Μερικὲς ἀπὸ τὶς παραπάνω τοποθετήσεις (οἱ ἄλλες ἔγιναν στὴν κὰτ ἰδὶαν συζήτηση) θὰ παρακολουθήσετε στὴν ὁμιλία τοῦ Κοῦ Ἁλικάκου τὴν ὁποία καταγράψαμε σὲ video,δυστυχῶς ἡ μπαταρία τῆς κάμερας δὲν ἔφτασε γιὰ νὰ καλύψουμε τὶς ἀρκετὲς ἐρωτήσεις ποὺ τοῦ ὑποβλήθηκαν καὶ στὶς ὁποῖες ἀπάντησε.  

Ὁ Σύνδεσμος Ἐθνικῆς Ἑνότητας (ΣΕΕ) κατέρχεται λοιπὸν στὸν πολιτικὸ στίβο ως ΚΟΜΜΑ ,καταθέτει μία νέα πρόταση μὲ πολλὰ πρωτόγνωρα στοιχεῖα καὶ διεκδικεῖ τὴν εἴσοδό του στὴ βουλὴ . 

Ὁ Σύνδεσμος εἶναι – δίνει τὴν δυνατότητα καὶ μίας ἄλλης ἐπιλογῆς στοὺς ἀπογοητευμένους ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα Κόμματα ἐξουσίας καὶ ὄχι μόνο.

Προσωπικὰ δὲν ἔχω δικαίωμα νὰ ἀμφισβητήσω τὰ λεχθέντα ἢ τὸν πατριωτισμὸ τοῦ Προέδρου ,ἔπεα εἶναι ,τὸ ἂν δὲν θὰ εἶναι πτερόεντα ἡ πράξη θὰ τὸ δείξει.

Πρῶτα ὅμως θὰ πρέπει νὰ πεισθεῖ ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς καὶ πρὸς τοῦτο πέραν τῆς ἤρεμης καὶ εὐπροσήγορης παρουσίας τοῦ Κοῦ Ἁλικάκου ,μόνη της δὲν ἀρκεῖ, χρειάζεται καὶ κατάλληλη προβολὴ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἀποδεκτοὺς στὸν λαὸ μεταλαμπαδευτὲς τῶν ἰδεῶν τους, διαμορφωτὲς κοινῆς γνώμης, ὑποψηφίους βουλευτές, διότι δυστυχῶς ἕνας κοῦκος δὲν φέρνει τὴν ἄνοιξη.

Ἐμεῖς ,σὰν ἰστολόγιο, θὰ εἴμαστε ἐδῶ νὰ παρακολουθοῦμε καὶ νὰ κρίνουμε μὲ τὴ δική μας ματιὰ ,ὅσο μποροῦμε τὸν Σύνδεσμο, ὅπως κάνουμε ὅσο μποροῦμε καὶ μὲ τὰ ἄλλα Κόμματα …τὴν κάλπη ὅμως ἐσεῖς θὰ τὴν …γκαστρώσετε.


 


Σχετικές Αναρτήσεις :Comments:

There are 0 σχόλια for Ὁ Σύνδεσμος Ἐθνικῆς Ἑνότητας στὴν Ρόδο …τὴν κάλπη ὅμως ἐσεῖς θὰ τὴν …γκαστρώσετε (Βίντεο)

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια άσχετα με το θέμα της ανάρτησης θα διαγράφονται.

Μας διάβασαν